Čo musí vedieť zamestnávateľ

Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

V prípade, že zamestnávateľ nezamestnáva občanov so zdravotným postihnutím môže vo forme náhradného plnenia podporiť chránene dielne, ktoré zamestnávajú takýchto občanov a zadať im zákazku. Podľa paragrafu 64  Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zadaním zákazky plní. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na euro nadol. 

Pokiaľ nie je zamestnávateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky na účely náhradného plnenia aj daň z pridanej hodnoty.

Ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky na účely daň z pridnej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu.

Plnenie povinnosti je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

 

Rady a tipy:

Odoberanie výrobkov alebo služieb na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím § 64a

Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva občanov so zdravotným postihnutím môže plniť náhradné plnenie aj prostredníctvom odobratia výrobkov alebo služieb od:

a) chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

b) občana so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť

c) zamestnávateľa, ktorého zamestnanci, občania so zdravotným postihnutím, sa podieľali na výrobe odobratých výrobkov alebo na poskytovaní odobratých služieb

Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - § 65

Podľa paragrafu 65 Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti „zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na euro smerom nadol. 

Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne je povinná poskytovať úradu údaje z registra zamestnávateľov potrebné na účely posúdenia plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa v rozsahu a spôsobom určeným ústredím. Ak si zamestnávateľ nesplní povinnosť, rozhodne úrad o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať povinný podiel občanov so zdravotným postihnutím môže zamestnávateľ plniť aj vzájomnou

kombináciou plnenia povinností. / môže zamestnať zdravotne postihnutého, zadať zákazku v chránenej dielni a zvyšnú časť odvodu zaplatiť /

Celková cena práce za rok 2021 je 1 581,84 Eura.

To znamená, že výsledná suma odovodu, ktorý je 0,9 násobkom celkovej ceny práce za jedného občana so zdravotným postihnutím chýbajúceho do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím za rok 2022 je 1 423,- eur.

Táto suma je vyššia o 158 eur v porovnaní so sumou, ktorá je potrebná na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím v prípade, ak zamestnávateľ plní povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím zadaním zákazky alebo odoberaním výrobkov a služieb. 

V praxi to znamená, že ak zamestnávateľ zadá zákazku chránenej dielni, výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je pre rok 2022   -  1 265,- eura. / 0,8 násobok celkovej ceny práce /

Týmto nastaveným rozdielom v príspevkoch sa sleduje cieľ, aby zamestnávatelia uprednostňovali zadávanie zákaziek, odoberanie výrobkov a služieb pred platením

odvodov za nesplnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím za príslušný kalendárny rok, čo umožní vytvoriť viac príležitostí na zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím.