Často kladené otázky

Aký je rozdiel medzi chránenou dielňou a chráneným pracoviskom?

Chránená dielňa je firma, alebo organizácia, ktorá zamestáva minimálne 50% zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou, vačšou ako 40%. Štatút chránená dielňa vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny potom, čo prevádzku s podmienkami pre zamestnávanie zdravotne postihnutých schválil Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Chránené pracovisko je vytvorené pracovné miesto pre zdravotne postihnutého zamestnaca v akejkoľvek organizácii, bez ohľadu na podiel zdravých pracovníkov.

 

Aké sú možnosti naplnenia náhradného plnenia?

Náhradné plnenie je možné realizovať prostredníctvom chránenej dielne a to zadaním zákazky v chránenej dielni: objednaním tovaru alebo služieb.

 

Je možné do náhradného plnenia započítať celkovú cenu faktúry?

Pri výrobkoch a službách je to možné, tu sa dá započítať celková suma za zrealizovanú zákazku, teda 100%.

Po novelizácii zákona na tovar, pri ktorom nedochádza k zhodnoteniu, ako sú napríklad kancelárske potreby a tonery je možne od januára 2011 započítať z celkovej sumy len 10%.

 

Môže sa kombinovať nákup v chránej dielni s platbou do štátneho rozpočtu? 

Ak nebol nákup v chránej dielni dostatočný, rozdiel môžete doplatiť.

 

Kedy chránené dielne vydávajú potvrdenia o zrealizovaní zákazky?

Naša chránená dielňa potvrdenia posiela v nasledujúcom roku, v mesiacoch januiár až február, hneď po tom, ako Ústredie úradu práce vydá tlačivo príslušné pre daný rok. Na požiadanie je možné tlačivo vydať aj hneď po realizovaní zákazky, ale zákazník tým riskuje, že tlačivo nebude platné pri jeho dokladaní k ročnému výkazu.      

 

Sú reklamné predmety s dotlačou loga a iného textu posudzované ako výrobok alebo ako tovar?

Pri reklamných predmetoch, kalendároch a novoročenkách s dotlačou loga sa uskutoční zhodnotenie tovaru, pri ktorom sa do náhradného plnenia započítava celková cena faktúry, a dotlač musí byť realizovaná v chránenej dielni.

 

Je potrebné žiadať od chránenej dielne pri dokladaní k ročnému výkazu štatút chránenej dielne?

Zákon neukladá povinosť ako prílohu prikladať štatút chránej dielne k výkazu, ale zo skúseností vieme, že niektoré Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ich od zákazníkov žiadajú, preto si dané tlačivá, môžete stiahnuť priamo na našej stránke  v samostatnej sekci Aktuálne tlačivá, pričom nanovšie štatúty chránenej dielne majú najvyššie poradové číslo.