Súťaž o vedomostnú hru "Poďme spoznať Slovensko"

Čo musíte urobiť, aby ste boli zaradený do súťaže?

Zapojenie do súťaže je veľmi jednoduché. Do komentára pod súťažným postom na Facebooku napíšte, za akú školu a triedu súťažíte.

Čo môžete vyhrať? 

Každý komentár pridaný do piatka, 30. 10. 2020 bude zaradený do žrebovania o 3 vedomostné hry v hodnote 82,90€, ktoré budú doručené na adresu školy a 3 stolové hry v hodnote 9,90€, ktoré budú doručené na zvolenú adresu.

Kedy a akým spôsobom budú určení a vyhlásení výhercovia?

Traja výhercovia budú určení náhodným žrebovaním. Mená vyžrebovaných výhercov zverejníme v komentári pod súťažným postom nasledujúci deň od ukončenia súťaže 31.10.2020 a budeme ich kontaktovať správou na Facebooku. 

Pre viac informácií si môžete prečítať súťažný poriadok.

 

Súťažný poriadok reklamnej súťaže na Facebooku.

Termín konania súťaže: 17. 10. 2020 - 30. 10. 2020

Prevádzkovateľ súťaže: ADDY Slovakia, s. r. o., Clementisa 5, 977 01 Brezno, IČO: 36 624 501, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 9038/S (ďalej len „prevádzkovateľ súťaže“).

Podmienky súťaže: Súťaž je jednorazová reklamná súťaž vyhlásená prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže (ďalej len „súťaž“).

Pravidlá súťaže:

Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba nad 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splnila všetky podmienky stanovené týmto súťažným poriadkom (ďalej len „účastník“).

Pre zapojenie do súťaže je potrebné pridať komentár pod súťažný post na facebookovej stránke prevádzkovateľa súťaže:https://www.facebook.com/watch/?v=2586300811660932

v ktorom účastník uvedie, za ktorú školu a triedu súťaží. Do súťaže budú zaradené všetky komentáre pridané od zverejnenia súťaže 17.10.2020 do 30.10.2020, 23:59. 

Každý účastník sa môže zapojiť iba 1-krát, prostredníctvom 1 komentára. V prípade viacnásobného zapojenia bude do súťaže zaradený iba prvý komentár.

Výhry, žrebovanie a oznámenie výhercov:

Poskytovateľom výhry je prevádzkovateľ súťaže. Predmetom súťaže sú 3 výhry, z ktorých každá obsahuje jednu veľkú vedomostnú hru v hodnote 82,90€ a jednu stolovú verziu hry v hodnote 9,90€.

Súťaž bude mať 3 výhercov, ktorí budú vyhlásení v komentári pod súťažným postom.

Traja výhercovia budú určení náhodným žrebovanímVýsledky žrebovania budú zverejnené 31.10.2020 v komentári pod súťažným postom na facebookovej stránke prevádzkovateľa súťaže: https://www.facebook.com/watch/?v=2586300811660932

Výhra bude výhercom doručená prostredníctvom prepravnej spoločnosti na nimi stanovenú adresu. 

V prípade zistenia, že účastník konal v rozpore so súťažným poriadkom alebo nesplnil podmienky a pravidlá súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia súťažného poriadku má prevádzkovateľ súťaže právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.

Výherca nemá voči prevádzkovateľovi súťaže právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty v inej forme.

Zúčastnením súťaže udeľuje súťažiaci prevádzkovateľovi  súťaže v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účel: vyhodnocovanie súťaží, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia  podmienok súťaže, a to v rozsahu:

-             meno a priezvisko používané na sociálnej sieti Facebook.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle, ktorý súťažiaci udeľuje na obdobie 2 roky od účasti v súťaži (od vyčerpania výhry). Po uvedenej lehote budú osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Pred udelením súhlasu bol/-a súťažiaci/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

-             osobné údaje súťažiaceho nebudú poskytované príjemcom.

-             osobné údaje súťažiaceho, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

-             ako dotknutá osoba má súťažiaci právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

-             v odôvodnenom prípade má súťažiaci ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

-             súťažiaci berie na vedomie, že cezhraničný prenos jeho osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

-             súťažiaci berie na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže súťažiaci ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

a)           emailovou žiadosťou zaslanou na adresu kristina@addy.sk alebo

b)           zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov súťažiaceho vrátane uplatnenia jeho práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo našu zodpovednú osobu.

emailová adresa: kristina@addy.sk

Záverečné ustanovenia:

Tento súťažný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania prevádzkovateľom súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia súťaže. Dňom vyhlásenia súťaže je 17.04.2020. 

Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť súťažný poriadok počas priebehu súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.

Výhra podľa tohto súťažného poriadku je príjmom podľa ustanovenia zákona č. 595/200 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov“) a podlieha zdaneniu, pričom prijaté výhry alebo ceny v hodnote neprevyšujúcej 350,- Eur za cenu alebo výhru sú od dane oslobodené.

Ustanovenia tohto súťažného poriadku, prevádzkovanie súťaže, samotný jej priebeh, ukončenie a vyhodnotenie výsledkov súťaže sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Účastníci svojou účasťou v súťaži vyjadrujú súhlas s týmto súťažným poriadkom.

Účastníci svojou účasťou v súťaži berú na vedomie, že v súlade s § 845 Občianskeho zákonníka výhru nemožno vymáhať.

V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa súťaže sa použijú príslušné ustanovenia súťažného poriadku.